mClearing: Systemy Rozliczeniowe

Uniwersalne Narzędzie Do Obsługi Procesów Rozrachunkowych w systemach billig’owych

Rosnący stopień skomplikowania i specjalizacji prowadzonej działalności gospodarczej wymaga odpowiednich rozwiązań informatycznych, projektowanych i wytwarzanych w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb biznesowych naszych Klientów. Softman posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dedykowanych rozwiązań rozliczeniowych dla sektora finansowego oraz administracji państwowej. Na bazie tych doświadczeń, zbudowaliśmy uniwersalny system rozliczeniowy, który wykorzystujemy zarówno jako centralny komponent rozliczeniowy w większości naszych systemów standardowych (np. mLease i mLoan), jak i przy budowie rozwiązań dedykowanych, realizujących dowolne, często unikalne i złożone operacje rozrachunkowe (billig’owe), wspierające działalność biznesową, lub statutową naszych Klientów. System obsługuje tworzenie dokumentu JPK, transakcje Split-Payment oraz jest zgodny z wymaganiami RODO.

Projekty przy wykorzystaniu systemu:

System SR

System bilingowy obsługujący rozliczenia stron w procesie obsługi kart płatniczych a także innych usług świadczonych za pośrednictwem elektronicznych urządzeń (terminali POS) obsługujących transakcje kartowe. System obsługi kart płatniczych rozlicza transakcje dla największych agentów rozliczeniowych w Polsce: eService sp. z o.o.- EVO payments int. (od 2005 roku) i Polcard – First Data Polska S.A. (od 1999 roku).

System SODiR

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej oraz na rynku otwartym. System nalicza wartości dofinansowań, realizuje płatności i rozlicza kartoteki indywidualne podmiotów i pracowników niepełnosprawnych. System zrealizowaliśmy wspólnie z firmą Sygnity S.A.

System SOF2

System Obsługi Finansowej PFRON obejmujący procesy planowania finansowego, realizacji i kontroli przepływów finansowych oraz obsługi procesowania umów i roszczeń windykacyjnych wynikających z udzielanego przez PFRON wsparcia dla osób i instytucji w oparciu o Ustawę o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Multi Acquiring

Kompleksowe Rozliczanie Transakcji Realizowanych w Modelu Acquirer'a i Payment Facilitator'a.

System mAFS jest nastawiony na kompleksową automatyzację procesów rozliczeń (billing’u). Mechanizmy systemu płatniczego pozwalają na elastyczne definiowanie procesów przetwarzania dziennego i okresowego (tygodniowego, miesięcznego). Interfejsy zasilania są dostosowane do rynku kart płatniczych, modele rozliczeń są w pełni automatyczne i umożliwiają definiowanie wielowariantowych modeli współpracy z sieciami handlowymi (lub np. gastronomicznymi) również dla modeli typu franchising. Konstrukcja struktur bazy danych oraz metod ich przetwarzania (DB Oracle) umożliwia rozliczanie dziesiątek milionów transakcji dziennie dla sieci opartych o setki tysięcy urządzeń. Wydajność sytemu jest skalowalna w oparciu o skalowalność procesów DB Oracle.

Rozliczanie w Oparciu o Zasady Rachunkowości

System mAFS jest oparty o własny silnik rozrachunkowy zbudowany zgodnie z regułami i zasadami ewidencji rachunkowej. Rozliczenia prowadzone w systemie są automatycznie księgowane w pomocniczej księdze rachunkowej (wynik rozliczenia przepływów finansowych jest przekazywany cyklicznie do księgi głównej). Poprawność rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych, jest kontrolowana w oparciu o reguły rachunkowe zgodnie z wymaganiami regulatora rynku finansowego oraz wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa. Zapewnia to pełną transparentność rozliczeń oraz umożliwia ich pełną otwartość na implementację nowych modeli rozliczeń wymaganych przez rynek, czy też nowych produktów i usług, które mogą być sprzedawane w sieci akceptacji. Najważniejszą korzyścią płynącą z możliwości implementacji nowych produktów jest ich automatyczna integracja z pozostałymi składnikami rozrachunków z merchantem, co pozwala na kontrolę i kształtowanie polityki ryzyka finansowego (kredytowego). Na bazie technik ewidencji rachunkowej oparte są również zaawansowane instrumenty finansowe oraz mechanizmy polityki rabatowej.

Merchant Cash Advance

W zakresie obsługiwanych obecnie w systemie mAFS instrumentów finansowych (pożyczek) opartych na technikach ewidencji rachunkowej stanu rozliczeń (księga pomocnicza) jest merchant cash advance. Model spłat udzielonej Merchantowi pożyczki oparty jest na wielkości procentowej dziennego obrotu, co pozwala na adaptację spłat do możliwości merchanta. Jest to oczekiwane i pozytywnie odbierane przez merchantów oraz pozwala na budowę produktowej przewagi rynkowej.

Modele: Acquirer, Multi-Acquirer i Payment Facilitator

mAFS jest systemem dedykowanym zarówno acquirer’om, multi-acquirer’om, jak również payment facilitator’om (PF). Dla obsługi PF interfejsy obsługi transakcji oraz interfejs incoming’owy zostają dostosowane do współpracy z acquirerem (zastępującym z punktu widzenia procesów finansowych integrację z systemami kart).

Podstawowy Katalog Usług Systemu

 • Obsługa sprzedaży (naziemną i internetową) z uwzględnieniem usług Cashback,Dynamic currency conversion –DCC, Merchant Cash Advance, Chargeback etc.
 • Wypłata gotówki (ATM, punkty kasowe)
 • Rozliczenia płatności expresowych
 • Sprzedaż jednostek doładowania tel. komórkowych (prepaid)
 • Opłaty rachunków (BillPayment)

Cechy i Rola mAFS w Modelach Biznesowych Acquirer'a i Payment Facilitator'a

System odpowiada za świadczenia kompleksowych usług rozliczenia transakcji realizowanych w sieci sprzedaży Agenta zgodnie z prawem krajowym, ordynacją podatkową, ewidencją rachunkową oraz wymaganiami (standardami) rynku płatności kartowych. Główne obszary działalności systemu skupiają się na:

 • Zarządzaniu siecią merchantów (siecią akceptacji i sprzedaży usług) – CRM
 • Kolekcji i wycenie transakcji dokonywanych w sieci sprzedaży
 • Prowadzeniu rozliczeń z merchantami
 • Obsłudze procesów rozliczenia finansowego systemów kart (w tym reklamacji)
 • Obsłudze rachunkowej i podatkowej oraz kontrolingu i zarządzaniu ryzykiem

mAFS jest systemem pozwalającym na prowadzenie rozliczeń wielu agentów w jednej infrastrukturze (świadczenia usług procesowania rozliczeń dla zewnętrznych acquirer’ów oraz payment facilitator’ów i procesorów). mAFS wspiera usługi rozliczeń wielowalutowych (w tym rozliczenia e-commerce).

Procesy Zarządzania Siecią Merchantów

 • Rejestracja i zmiany charakterystyki merchantów, definicji struktur świadczonych im usług, opisu warunków handlowych – cenników i planów rabatowych oraz taryf opłat i prowizji związanych ze świadczeniem usług
 • Informowanie merchantów o detalicznym stanie rozliczeń realizowanych w postaci:
 • Wysyłki statement’ów i raportów (realizowaną standardowo oraz elektronicznie)
 • Publikacji faktur, statement’ów i raportów oraz możliwości analizy on-line własnych transakcji merchanta w oparciu o Portal Klienta
 • Obsługi callcenter – dostarczaniu odpowiedzi na pytania merchanta dot. jego obsługi
 • Emisji informacji związanych z obsługą zaległości płatniczych i przypomnień o terminach płatności

Kolekcja i Wycena Transakcji Dokonywanych w Sieci Sprzedaży

mAFS zasilany jest w transakcje (kartowe, prepaidowe, bill-paymentowe oraz transakcje związane z opłatami) poprzez dedykowane interfejsy. Obsługa interfejsów zawiera procedury weryfikacji transakcji, wyceny (kosztów i przychodów), wyznaczenia agregatów rozliczeniowych i podatkowych w walucie rozliczenia. Metody wyceny związane są ze stosowaniem aktualnych i przypisanych do umowy z merchant’em cenników danego produktu. Cenniki w przypadku sieci (w tym sieci franchasing’owych) są definiowane na różnych poziomach struktury merchanta i odpowiadają wymaganiom merchantów w zakresie kształtowania polityki związanej z outsourcingiem rozliczeń sieci. Naliczenia prowizji prowadzone są w modelach bezpośrednich oraz opartych o wartość interchange fee (IF) tj. IF+ oraz IF++.

Prowadzenie Rozliczeń z Merchantami

Rozliczenia z merchantami obejmują procesy automatycznej wewnętrznej kalkulacji sald w ramach sieci merchanta oraz automatycznej obsługi przepływów finansowych opartych o metody:

 • Dyspozycji przelewu (credit transfer)
 • Polecenia zapłaty (direct debit)
 • Zindywidualizowanych rachunków bankowych (mass payment - płatności masowe)

Naliczenia sald są prowadzone zgodnie z polityką ryzyka agenta i są w tym kontekście nastawione na automatyczną kompensatę wzajemnych należności realizowaną w terminie płatności. Zaimplementowane w systemie mechanizmy poziomów kompensat określające model rozliczenia w odniesieniu do typu rozrachunku (typu transakcji), w powiązaniu z mechanizmami naliczeń opłat i prowizji na odpowiednich poziomach sieci merchanta oraz przy zastosowaniu mechanizmów cesji należności – pozwalają na w pełni elastyczne kształtowanie modeli rozliczeń. W ramach silnika rozliczeniowego system mAFS umożliwia automatyzację naliczania (i rozliczania) opłat incydentalnych i cyklicznych związanych np. ze świadczeniem usług (serwisowych, szkoleniowych), dzierżawą urządzeń, obciążeniem merchanta opłatami dodatkowymi np. wynikającymi z odrzuceń poleceń zapłaty. Obsługa zdarzeń naliczenia opłat może być automatycznie inicjowana w procesach mAFS, wynikać z upływu czasu lub być inicjowana poza mAFS. Zdarzenia opłat podlegają kontroli i wycenie w interfejsie opłat. W obszarze obsługi silnika rozliczeń i pomocniczej księgi rachunkowej obsługiwane są procesy kolekcji składników i obsługi emisji faktur okresowych oraz statement’ów. Faktury, dokumenty obsługi płatności są prezentowane w relacji do transakcji w ramach statement’u. Statement oraz uzupełniające go raporty szczegółowe uzgodnione z merchantem stanowią podstawę treści informacji przekazywanej merchantowi w ramach usług CRM (opisanych powyżej).

Obsługa Rozliczenia Finansowego Systemów Kart

Obsługa rozliczenia finansowego systemu rozliczeniowego kart płatniczych jest prowadzona w ramach silnika rozliczeniowego i pomocniczej księgi rachunkowej na podstawie informacji przekazywanej przez system (i ewentualnie wydawców kart dla rozliczeń bilateralnych). Agregaty informacji o wzajemnych obciążeniach są wprowadzane za pośrednictwem interfejsu incoming’owego i podlegają weryfikacji w stosunku do wartości przekazanych do rozliczenia. Metody kontroli oparte są o salda kont i mechanizmy obsługi transakcji odrzuconych oraz reklamacji. Kontrola finansowa dotyczy zarówno systemu kart, jak i syntetycznych wartości stron merchantów i systemów. Podobnie jak rozliczenia systemów i rozliczenia transakcji związanych z obrotem na kartach płatniczych, mAFS obsługuje inne typy transakcji związane z obsługą rynku „mobile payment” np. wdrożony na rynku polskim system płatności BLIK.

Obsługa Rachunkowa, Podatkowa, Kontroling i Zarządzanie Ryzykiem

Obsługa rachunkowa, podatkowa oraz kontroling i zarządzanie ryzykiem są włączone w procesy operacyjne. Podstawą realizacji tych procesów pomocniczych jest implementacja pomocniczej księgi rachunkowej. Plan kont dostosowany do modeli biznesowych rozliczeń transakcji jest obsługiwany automatycznie w ramach procesów operacyjnych. Kontrola i zapobieganie nadużyciom (fraud) merchantów jest prowadzone w oparciu o wartości obrotów i sald kont księgowych. Analizy w ujęciu syntetycznym i analitycznym mogą być prowadzone za pośrednictwem standardowych urządzeń księgowych (obrotówka, analityka konta) lub mogą być raportowane w postaci dedykowanych zestawień operacyjnych oraz agregowane do zewnętrznego data mart’u. Obsługa raportowania w zewnętrznym data mart’cie może być prowadzona przy pomocy Oracle Bussiness Intelligence i obejmować analizy sprzedaży i dochodowości sieci merchantów, analizy kosztów systemów kart, czasowaniu rozrachunków, analizy przepływów finansowych. Dla potrzeb kontroli nadużyć i transakcji niedozwolonych system posiada mechanizmy wspomagające identyfikację oszustw. Mechanizmy antyfraudowe są implementowane w kontekście polityki danego acquirera.

Rola mAFS w Architekturze Systemów Obsługi Acquirer'a

 • mAFS jako kompleksowy system IT dla banży finansowej obsługuje wszystkie rozliczenia finansowe związane ze świadczeniem usług w sieci akceptacji tj. rozliczenia z systemami kart, siecią merchantów oraz stronami trzecimi związanymi ze świadczeniem usług. W obszarze tych rozliczeń mAFS integruje się z systemami obsługi usług home banking (wyciągi elektroniczne, generowanie przelewów) oraz systemem rozliczenia transakcji i akceptacji kart, który zasila mAFS za pośrednictwem interfejsu transakcji i interfejsu incoming.
 • mAFS utrzymuje bazę danych opisu relacji z merchantem (CRM) niezbędną do prawidłowego i automatycznego rozliczania transakcji. Publikuje informacje na portalu klienta. Dane opisu merchanta są replikowane do pozostałych systemów obsługi acquirera.
 • mAFS otrzymuje transakcje sprzedaży pre-paid, obsługi bill-payment od systemów obsługi tych transakcji.
 • mAFS przekazuje agregaty finansowe do księgi głównej (General Ledger) oraz hurtowni danych (data mart).
 • mAFS jako system obsługi kart płatniczych może współpracować z systemami zarządzania terminalami – w zakresie pozyskiwania informacji o zdarzeniach skutkujących opłatą.