mClearing: Systemy Rozliczeniowe

Uniwersalne Narzędzie Do Obsługi Procesów Rozrachunkowych w systemach billingowych

Rosnący stopień skomplikowania i specjalizacji prowadzonej działalności gospodarczej wymaga odpowiednich rozwiązań IT, projektowanych i wytwarzanych w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb biznesowych naszych Klientów. Softman posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dedykowanych rozwiązań rozliczeniowych IT dla branży finansowej oraz administracji państwowej. Na bazie tych doświadczeń, zbudowaliśmy uniwersalny system realizujący zadania rozliczeniowe, który wykorzystujemy zarówno jako centralny komponent w większości naszych systemów standardowych (np. mLease i mLoan), jak i przy budowie rozwiązań dedykowanych, realizujących dowolne, często unikalne i złożone operacje rozrachunkowe (billigowe), wspierające działalność biznesową, lub statutową naszych Klientów. System obsługuje tworzenie dokumentu JPK, transakcje Split-Payment oraz jest zgodny z wymaganiami RODO.

Projekty przy wykorzystaniu systemu:

System SR
Nowoczesne systemy bilingowe obsługujące zadania rozliczeniowe stron w procesie obsługi kart płatniczych, a także innych usług świadczonych za pośrednictwem elektronicznych urządzeń (terminali POS) obsługujących transakcje kartowe. System IT obsługi kart płatniczych rozlicza transakcje dla największych agentów branży płatności kartowych w Polsce: eService sp. z o.o.- EVO payments int. (od 2005 roku) i Polcard – First Data Polska S.A. (od 1999 roku).
System SODiR

Narzędzie Obsługi Dofinansowań i Refundacji do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej oraz na rynku otwartym. System płatniczy nalicza wartości dofinansowań, realizuje płatności i rozlicza kartoteki indywidualne podmiotów i pracowników niepełnosprawnych. Projekt zrealizowaliśmy wspólnie z firmą Sygnity S.A.

System SOF2
Narzędzie IT Obsługi Finansowej PFRON obejmujące procesy planowania finansowego, realizacji i kontroli przepływów finansowych oraz obsługi procesowania umów i roszczeń windykacyjnych wynikających z udzielanego przez PFRON wsparcia dla osób i instytucji w oparciu o Ustawę o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Multi Acquiring

Kompleksowe Obsługiwanie Transakcji Realizowanych w Modelu Acquirer'a i Payment Facilitator'a.
Profesjonalne narzędzie IT mAFS jest nastawione na kompleksową automatyzację procesów billingowych. Mechanizmy systemu płatniczego pozwalają na elastyczne definiowanie procesów przetwarzania dziennego i okresowego (tygodniowego, miesięcznego). Interfejsy zasilania są dostosowane do rynku kart płatniczych, modele rozliczeniowe są w pełni automatyczne i umożliwiają definiowanie wielowariantowych modeli współpracy z sieciami handlowymi (lub np. gastronomicznymi) również dla modeli typu franchising. Konstrukcja struktur bazy danych oraz metod ich przetwarzania (DB Oracle) umożliwia rozliczanie i akceptację dziesiątek milionów transakcji dziennie dla sieci opartych o setki tysięcy urządzeń. Wydajność, jaką oferują te systemy IT, jest skalowalna w oparciu o skalowalność procesów DB Oracle.
Obsługa Finansowa w Oparciu o Zasady Rachunkowości

Rozwiązanie IT mAFS jest oparte o własny silnik rozrachunkowy zbudowany zgodnie z regułami i zasadami ewidencji rachunkowej. Operacje prowadzone przez systemy bilingowe dla branży finansowej są automatycznie księgowane w pomocniczej księdze rachunkowej (wynik rozliczenia przepływów finansowych jest przekazywany cyklicznie do księgi głównej). Poprawność wyliczeń, w tym podatkowych, jest kontrolowana w oparciu o reguły rachunkowe zgodnie z wymaganiami regulatora rynku finansowego oraz wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa. Zapewnia to pełną transparentność operacji oraz umożliwia ich pełną otwartość na implementację nowych modeli realizujących zadania rozliczeniowe wymaganych przez rynek, czy też nowych produktów i usług, które mogą być sprzedawane w sieci akceptacji. Najważniejszą korzyścią płynącą z możliwości implementacji nowych produktów w naszym rozwiązaniu IT jest ich automatyczna integracja z pozostałymi składnikami rozrachunków z merchantem, co pozwala na kontrolę i kształtowanie polityki ryzyka finansowego (kredytowego). Na bazie technik ewidencji rachunkowej oparte są również zaawansowane instrumenty finansowe oraz mechanizmy polityki rabatowej.

Merchant Cash Advance
W zakresie obsługiwanych obecnie przez systemy IT mAFS instrumentów finansowych (pożyczek) opartych na technikach ewidencji rachunkowej stanu rozliczeń (księga pomocnicza) jest merchant cash advance. Model spłat udzielonej Merchantowi pożyczki oparty jest na wielkości procentowej dziennego obrotu, co pozwala na adaptację spłat do możliwości merchanta. Jest to oczekiwane i pozytywnie odbierane przez merchantów oraz pozwala na budowę produktowej przewagi rynkowej.
Dla Kogo ?
mAFS to systemy IT akceptacji dla branży finansowej dedykowane zarówno acquirerom, multi-acquirerom, jak również payment facilitatorom (PF). Dla obsługi akceptacji PF interfejsy obsługi transakcji oraz interfejs incomingowy zostają dostosowane do współpracy z acquirerem (zastępującym z punktu widzenia procesów finansowych integrację z systemami kart płatniczych).
Katalog Usług Systemu
 • Obsługa sprzedaży (naziemną i internetową) z uwzględnieniem usług Cashback,Dynamic currency conversion –DCC, Merchant Cash Advance, Chargeback etc.
 • Akceptacja wypłat gotówki kartami płatniczymi (ATM, punkty kasowe).
 • Zadania rozliczeniowe płatności expresowych.
 • Sprzedaż jednostek doładowania tel. komórkowych (prepaid).
 • Opłaty rachunków (BillPayment).
Cechy i Rola mAFS w Modelach Biznesowych Acquirer'a i Payment Facilitator'a
Narzędzie IT dla branży finansowej odpowiada za świadczenia kompleksowych usług rozliczenia transakcji realizowanych w sieci sprzedaży Agenta zgodnie z prawem krajowym, ordynacją podatkową, ewidencją rachunkową oraz wymaganiami (standardami) rynku płatności kartowych. Główne obszary działalności systemu IT skupiają się na:
 • Zarządzaniu siecią merchantów (siecią akceptacji i sprzedaży usług) – CRM
 • Kolekcji i wycenie transakcji dokonywanych w sieci sprzedaży
 • Finansowej obsłudze merchantów
 • Realizacji procesów akceptacji systemów kart płatniczych (w tym reklamacji).
 • Obsłudze rachunkowej i podatkowej oraz kontrolingu i zarządzaniu ryzykiem
mAFS jest rozwiązaniem IT pozwalającym na prowadzenie finansów wielu agentów w jednej infrastrukturze (świadczenia usług procesowania rozliczeń dla zewnętrznych acquirerów oraz payment facilitatorów i procesorów). mAFS wspiera usługi operacji wielowalutowych (w tym rozliczenia e-commerce).
Procesy Zarządzania Siecią Merchantów
 • Rejestracja i zmiany charakterystyki merchantów, definicji struktur świadczonych im usług, opisu warunków handlowych – cenników i planów rabatowych oraz taryf opłat i prowizji związanych ze świadczeniem usług
 • Informowanie merchantów o detalicznym stanie rozliczeń realizowanych w postaci:
 • Wysyłki statement’ów i raportów (realizowaną standardowo oraz elektronicznie)
 • Publikacji faktur, statement’ów i raportów oraz możliwości analizy on-line własnych transakcji merchanta w oparciu o Portal Klienta
 • Wsparcie dla branży callcenter – dostarczaniu odpowiedzi na pytania merchanta dot. jego obsługi
 • Emisji informacji związanych z obsługą zaległości płatniczych i przypomnień o terminach płatności
Kolekcja i Wycena Transakcji Dokonywanych w Sieci Sprzedaży
mAFS zasilany jest w transakcje (kartowe, prepaidowe, bill-paymentowe oraz transakcje związane z opłatami i ich akceptacją) poprzez dedykowane interfejsy. Obsługa interfejsów zawiera procedury weryfikacji transakcji, wyceny (kosztów i przychodów), wyznaczenia agregatów rozliczeniowych i podatkowych w walucie rozliczenia. Metody wyceny związane są ze stosowaniem aktualnych i przypisanych do umowy z merchantem cenników danego produktu. Cenniki w przypadku sieci (w tym sieci franchasingowych) są definiowane na różnych poziomach struktury merchanta i odpowiadają wymaganiom merchantów w zakresie kształtowania polityki związanej z outsourcingiem rozliczeń sieci. Naliczenia prowizji prowadzone są w modelach bezpośrednich oraz opartych o wartość interchange fee (IF) tj. IF+ oraz IF++.
Prowadzenie Rozliczeń z Merchantami
Zadania rozliczeniowe z merchantami obejmują procesy automatycznej wewnętrznej kalkulacji sald w ramach sieci merchanta oraz automatycznej obsługi i akceptacji przepływów finansowych opartych o metody:
 • Dyspozycji przelewu (credit transfer)
 • Polecenia zapłaty (direct debit)
 • Zindywidualizowanych rachunków bankowych (mass payment - płatności masowe)
Naliczenia sald są prowadzone zgodnie z polityką ryzyka agenta i są w tym kontekście nastawione na automatyczną kompensatę wzajemnych należności realizowaną w terminie płatności. Zaimplementowane w narzędziu mechanizmy poziomów kompensat określające model rozliczenia w odniesieniu do typu rozrachunku (typu transakcji), w powiązaniu z mechanizmami naliczeń opłat i prowizji na odpowiednich poziomach sieci merchanta oraz przy zastosowaniu mechanizmów cesji należności – pozwalają na w pełni elastyczne kształtowanie modeli rozliczeń. W ramach silnika rozliczeniowego system IT dla branży finansowej mAFS umożliwia automatyzację naliczania (i rozliczania) opłat incydentalnych i cyklicznych związanych np. ze świadczeniem usług (serwisowych, szkoleniowych), dzierżawą urządzeń, obciążeniem merchanta opłatami dodatkowymi np. wynikającymi z odrzuceń poleceń zapłaty. Obsługa zdarzeń naliczenia opłat może być automatycznie inicjowana w procesach mAFS, wynikać z upływu czasu lub być inicjowana poza mAFS. Zdarzenia opłat podlegają kontroli i wycenie w interfejsie opłat. W obszarze obsługi silnika wykonującego zadania rozliczeniowe i pomocniczej księgi rachunkowej obsługiwane są procesy kolekcji składników i obsługi emisji faktur okresowych oraz statementów. Faktury, dokumenty obsługi płatności są prezentowane w relacji do transakcji w ramach statementu. Statement oraz uzupełniające go raporty szczegółowe uzgodnione z merchantem stanowią podstawę treści informacji przekazywanej merchantowi w ramach usług CRM (opisanych powyżej).
Obsługa Rozliczenia Finansowego Systemów Akceptacji Kart

Obsługiwanie rozliczeniowe finansowego systemu akceptacji kart płatniczych jest prowadzona w ramach silnika realizującego procesy rozliczeniowe i pomocniczej księgi rachunkowej na podstawie informacji przekazywanej przez system bilingowy (i ewentualnie wydawców kart dla rozliczeń bilateralnych). Agregaty informacji o wzajemnych obciążeniach są wprowadzane za pośrednictwem interfejsu incomingowego i podlegają weryfikacji w stosunku do wartości przekazanych do rozliczenia. Metody kontroli oparte są o salda kont i mechanizmy obsługi transakcji odrzuconych oraz reklamacji. Kontrola finansowa obejmuje zarówno systemy IT akceptacji kart płatniczych, jak i syntetycznych wartości stron merchantów i systemy wykorzystywane przez nich. Podobnie jak operacje finansowe obejmujące systemy i akceptację transakcji związanych z obrotem na kartach płatniczych, mAFS obsługuje inne typy transakcji związane z obsługą rynku „mobile payment” np. wdrożony na rynku polskim system płatności BLIK.

Obsługa Rachunkowa, Podatkowa, Kontroling i Zarządzanie Ryzykiem

W każdym przypadku obsługa rachunkowa, podatkowa oraz kontroling i zarządzanie ryzykiem są włączone w procesy operacyjne. Podstawą realizacji tych procesów pomocniczych jest implementacja pomocniczej księgi rachunkowej. Plan kont dostosowany do modeli biznesowych rozliczeń transakcji jest obsługiwany automatycznie w ramach procesów operacyjnych. Kontrola i zapobieganie nadużyciom (fraud) merchantów jest prowadzone w oparciu o wartości obrotów i sald kont księgowych. Analizy w ujęciu syntetycznym i analitycznym mogą być prowadzone za pośrednictwem standardowych urządzeń księgowych (obrotówka, analityka konta) lub mogą być raportowane w postaci dedykowanych zestawień operacyjnych oraz agregowane do zewnętrznego data martu. Obsługa raportowania w zewnętrznym data martcie może być prowadzona przy pomocy Oracle Bussiness Intelligence i obejmować analizy sprzedaży i dochodowości sieci merchantów, analizy kosztów generowanych przez systemy rozliczeniowe kart płatniczych, czasowaniu rozrachunków, analizy przepływów finansowych. Dla potrzeb kontroli nadużyć i transakcji niedozwolonych system IT posiada mechanizmy wspomagające identyfikację oszustw. Mechanizmy antyfraudowe są implementowane w kontekście polityki danego acquirera.

Rola mAFS w Architekturze Systemów Obsługi Acquirer'a
 • mAFS jako kompleksowy system IT dla branży finansowej obsługuje wszystkie kwestie finansowe związane ze świadczeniem usług w sieci akceptacji tj. rozliczenia z systemami kart płatniczych, siecią merchantów oraz stronami trzecimi związanymi ze świadczeniem usług. W obszarze tych zadań mAFS integruje się z narzędziem obsługi usług home banking (wyciągi elektroniczne, generowanie przelewów) oraz z usługą zarządzania transakcją i akceptacji kart płatniczych, który zasila mAFS za pośrednictwem interfejsu transakcji i interfejsu incoming.
 • mAFS utrzymuje bazę danych opisu relacji z merchantem (CRM) niezbędną do prawidłowego i automatycznego rozliczania transakcji. Publikuje informacje na portalu klienta. Dane opisu merchanta są replikowane na pozostałe systemy obsługi acquirera.
 • mAFS otrzymuje transakcje sprzedaży pre-paid, obsługi bill-payment od systemów obsługi tych transakcji.
 • mAFS przekazuje agregaty finansowe do księgi głównej (General Ledger) oraz hurtowni danych (data mart).
 • mAFS jako system IT obsługi kart płatniczych może współpracować z systemami zarządzania terminalami – w zakresie pozyskiwania informacji o zdarzeniach skutkujących opłatą.

Interesujące ? Zostaw kontakt lub zadzwoń do nas.

Przewiń do góry