mLoan: Kompleksowy System Do Obsługi Pożyczek

Ścieżka Zwiększająca Opłacalność i Pozwalająca Uzyskać Stabilny Wzrost

Rynek pożyczkowy staje się coraz bardziej dojrzały i konkurencyjny. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się na nim kilkudziesięciu nowych graczy oferujących swoje produkty za pośrednictwem wielu kanałów, przede wszystkim internetowego. Rośnie również zainteresowanie ofertą w tej dziedzinie ze strony banków. Dodatkowo, nowe regulacje prawne ograniczają wpływy z odsetek, opłat i prowizji. Aby zachować konkurencyjność firmy pożyczkowe muszą skoncentrować się na optymalizacji operacyjnej a także szybko reagować na nadchodzące zmiany i trendy rynkowe. Osiągnięcie tego celu w każdej rozwiniętej branży jest dziś możliwe tylko pod warunkiem wsparcia ze strony dojrzałych narzędzi informatycznych. Nie inaczej jest obecnie w branży pożyczkowej, gdzie w tych trudnych warunkach zyskają Ci, którzy będą w stanie działać szybko i sprawnie, ograniczając koszty i trafiając do klientów z nową ofertą.

mLoan Nad Konkurencją:

Niska Bariera Wejścia

Softman oferuje swoim klientom możliwość uruchomienia systemu także w modelu hostingowym. W takim modelu mLoan udostępniony zostaje na Platformie Internetowej Softman, która korzysta ze sprawdzonej technologii Oracle i zapewnia pełne zarządzanie wszystkimi warstwami systemu oraz świadczy SLA na oczekiwanym przez Klienta poziomie. Późniejsze skalowanie systemu, zarówno pod kątem rosnących wymagań wydajnościowych, jak i funkcjonalnych, realizowane jest w elastycznym modelu Pay-as-You-grow.

Redukcja Kosztów Operacyjnych

mLoan został zaprojektowany tak, aby pozwolić na zaimplementowanie w pełni zautomatyzowanego procesu pożyczkowego. Nic nie stoi na przeszkodzie aby udział operatora zminimalizować jedynie do obsługi zdarzeń wyjątkowych, ograniczając tym samym koszty operacyjne prowadzenia działalności. Dodatkowo procesy realizujące rozliczenia kanałów sprzedaży (agenci, brokerzy) mogą także przebiegać w sposób automatyczny. System zapewnia jednocześnie pełen audyt wszystkich wykonanych operacji.

Przewaga Konkurencyjna

Przy tworzeniu systemu, wykorzystaliśmy naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenia związane z obsługą procesów rozliczeniowych i przepływów pieniężnych w różnych instytucjach, z jakimi mamy przyjemność współpracować. Zaprojektowaliśmy rozwiązanie, które zapewnia sprawne definiowanie i uruchamianie nowych produktów, co szybko pozwala wyjść z nimi na rynek w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Fukcje mLoan:

Kompletne Rozwiązanie

System Softman mLoan jest rozwiązaniem obsługującym kompletny proces udzielenia pożyczki: od kanału sprzedaży, poprzez uwierzytelnienie klienta, złożenie wniosku, analizę ryzyka, scoring, decyzję kredytową, zawarcie umowy, uruchomienie pożyczki, aż do zarządzania procesem windykacji, na analizie opłacalności kończąc. Wdrożenie mLoan pozwala uniknąć dodatkowych kosztów integracji i funkcjonowania kilku rozwiązań równolegle.

Informacja Zarządcza

mLoan dostarcza raporty zarówno na poziomie operacyjnym, jak i prezentujące status realizacji założonych wskaźników KPI. Istnieje także możliwość rozszerzenia funkcji raportowania o analizy przekrojowe i syntetyczne, wykonywane przy pomocy rekomendowanego narzędzia klasy Business Intelligence. Raporty takie mogą dostarczać dodatkowe informacje, niezbędne dla osób zarządzających w ujęciu zarówno bieżącym, jak i strategicznym.

Niezależne Komponenty

mLoan zbudowany jest w sposób modułowy, co pozwala na elastyczność doboru koniecznych komponentów przy wdrożeniu, a co za tym idzie – skraca jego czas i ogranicza koszt. Strategia ta zapewnia możliwość dalszego rozwoju funkcjonalnego systemu w przyszłości i dopasowanie go do rosnących potrzeb biznesowych. Metoda integracji komponentów została oparta o model usługowy zgodnie z architekturą Service Oriented Architecture (SOA).

Elastyczność

Dzięki zastosowaniu modelu budowania procesów biznesowych w oparciu o kompozycje złożone z wydzielonych, samodzielnych usług (web services), można je w szerokim zakresie modyfikować i parametryzować: reguły kalkulacji odsetek, prowizji, oprocentowania, tworzenia harmonogramów, refinansowania, wakacji kredytowych, ścieżek windykacji, etc. a także zapewnić swobodną integrację z systemami zewnętrznymi. Zapewnia to możliwość precyzyjnego dopasowania działania systemu do potrzeb firmy.

Bezpieczeństwo

Centralna część systemu mLoan (maszyna rozliczeniowa) odpowiadająca za realizację wszystkich procesów finansowych i spełniająca wymagania Księgi Pomocniczej jest efektem naszych prac i ponad 25 letniego doświadczenia na rynku systemów rozliczeniowych. Wybierając Softman mLoan dostajecie Państwo gwarancję produktu dojrzałego, wolnego od wad koncepcyjnych procesu obsługi, odpornego na fraudy, zgodnego z wymogami prawa i stworzonego w oparciu o sprawdzoną technologię.

Zgodność Z Ustawodawstwem

Architektura systemu zakłada ścisłą integrację pomiędzy jego modułami, która w każdej chwili zapewnia dostęp do spójnej informacji o klientach i szczegółach ich zobowiązań pożyczkowych, w tym potencjalnych zaległościach. Wybierając mLoan uzyskuje się gwarancję poprawnego przekazania spójnych informacji do BIK (wymóg od października 2016), na dowolnie wybrany moment w czasie, jak również wsparcia do automatycznego generowania raportów zgodnych z wymaganiami JPK.