SEP: System Ewidencji Pracy
dla IP BOX i KUP 50%

IP BOX - Uniwersalne Narzędzie do Ewidencji
Pracy Zdalnej i Stacjonarnej

System Ewidencji Pracy (SEP) jest systemem informatycznym, który jednocześnie może służyć kilku zadaniom:

Konkretne korzyści podatkowe z tytułu rozliczania PIT i CIT

Preferencyjna ulga podatkowa dla IP Box stosowana jest w sytuacji, kiedy IP Box jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej spełnia jeden z trzech następujących warunków:

Dzięki zastosowaniu zasad przysługującym ulgom IP Box, spółki (bądź osoby fizyczne) mogą skorzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego (dotyczy odpowiednio CIT i PIT) uzyskane w ramach sprzedaży licencji np.: autorskiego programu komputerowego. Na przykład dla CIT, w ramach IP Box, może to być 5-cio procentowa stawka podatkowa zamiast 19-sto procentowej.
*Co do szczegółowych uwarunkowań uzyskania odpowiednich ulg, odsyłamy do odpowiednich ustaw i rozporządzeń związanych z nimi.

Realizacja prac kwalifikowanych jako IP Box, może zagwarantować istotnie zmniejszoną formę opodatkowania, ale jednym z niezbędnych warunków do skorzystania z ulg podatkowych wynikających z IP Box jest właściwy, przejrzysty i poprawny wykaz prowadzonych tego rodzaju prac.

Softman widząc potrzebę stworzenia narzędzia do ewidencjonowania różnego rodzaju prac oraz czynności wykonywanych przez pracowników, stworzył Informatyczny System Ewidencji Pracy (SEP). System ten umożliwia opisywanie wszystkich prac w oparciu o predefiniowane zestawy trójpoziomowych słowników (oryginalnie opracowanych dla prac związanych z przedsięwzięciami IT, jednakże możliwe jest zdefiniowanie dowolnych słowników czynności dla innych dziedzin gospodarki).

System SEP ewidencjonuje wszystkie prace (twórcze i nietwórcze) – może przechowywać informacje o pracach podstawowych nie będących podstawą do klasyfikowania ich jako chronione prawem o własności intelektualnej, jak również i te, które taką klasyfikację posiadają.

Każdą czynność można zakwalifikować do określonego pojęcia słownikowego i uzupełnić o dwa istotne elementy opisu charakteryzujące prace kwalifikowane dla IP Box, tzn. czas poświęcony na jej wykonanie i samo dzieło. Dzieło będzie udokumentowaniem pracy posiadającej prawa własności intelektualnej, czyli tej, które daje prawo do stosowania preferencyjnej stawki podatku. Fizycznie samo dzieło, w postaci pliku w określonym formacie, stanowić musi załącznik do opisywanej czynności.

Dziełem dla branży IT może być zarówno dokument analizy informatyzowanego procesu, jak i oprogramowanie realizujące jego określoną funkcjonalność, itp. Podobnie będzie w innych dziedzinach gospodarki – jak architektura, budownictwo, wzornictwo przemysłowe, gdzie projekty, wzory czy patenty są pracami kwalifikowanymi, jako chronionymi prawem o własności intelektualnej.

Co szczególnie ważne dla wszystkich branż – zarejestrowane czynności mogą być sumowane (miesięcznie, rocznie itp.), filtrowane, a po przesłaniu do systemu finansowo-księgowego, zaliczane w koszty danego projektu i IP Box’a. Podobnie można postąpić naliczając pracownikom tzw. Koszty Uzyskania Przychodu (KUP50%), które wyliczane są podobnie jak IP Box na postawie danych rejestrowanych w SEP’ie.

Tworzone przez pracowników udokumentowane dzieła stanowią podstawę do zastosowania ulgi z tytułu KUP na poziomie 50%, co istotnie może wpłynąć na ich uposażenie miesięczne netto.

Krok po kroku praca z systemem do ewidencji IP Box i KUP50%

(Przy założeniu, że wstępnie zdefiniowane zostały w nim wszystkie niezbędne słowniki, kategorie użytkowników, itp., itd.):

Interesujące ? Zostaw kontakt lub zadzwoń do nas.
Przewiń do góry