Zgodność z RODO

Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Softman S.A. danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania ze stron internetowych Softman S.A. Dlatego zanim rozpoczniecie korzystanie z naszych stron, prosimy o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych na stronach internetowych Softman S.A.

Softman S.A. z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. Okulickiego 5F („ My“ lub „ Softman“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe („Dane osobowe”) uzyskane podczas wypełnienia formularzy kontaktowych na stronach internetowych należących do Softman, w szczególności:

 • adres e-mail
 • nazwa firmy reprezentowanego podmiotu
 • imię i nazwisko (podawane podczas tworzenia imiennego konta na potrzeby obsługi zgłoszeń serwisowych w systemie STMS)

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na przesłane nam zapytanie.

Softman może przekazywać Dane osobowe:

 • podmiotom, z którymi Softman ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji obowiązków Softman przewidzianych prawem, ochrony praw Softman zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Softman w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Softman może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie są zobowiązane na mocy zawartych z Softman umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Softman.
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Softman zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Softman i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto zgodnie z rozdziałem III RODO, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Softman potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Softman dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Softman ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe.
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Softman wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Softman oraz macie Państwo prawo żądać by dane te zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi.
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Softman może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pisemny na adres: Piaseczno (05-500), ul. Okulickiego 5f, tel. + 48 22 750-22-40 lub mailowy: rodo@softman.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Przewiń do góry